Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības


               Sēlpils pagasta pārvalde               Dzimtsarakstu nodaļa               Kultūras nami               Bibliotēkas
         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības struktūrvienības Dzimtsarakstu nodaļaSalas novada dzimtsarakstu nodaļa

Adrese

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts,
Salas novads, LV 5230

Tālrunis

65237702, 29352736

Vadītāja

Ingūna Rēķe

Vietniece

Zanda Daņilova

E-pasts

dzimtsaraksti@salas.lvSalas novada dzimtsarakstu nodaļa

DARBA LAIKI

 NEDĒĻAS DIENA  DARBA LAIKS  PUSDIENU PĀRTRAUKUMS
Pirmdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Otrdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 12.30
Piektdiena
8.00 – 16.00
12.00 – 12.30

Dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

Dzimšanas fakta reģistrācija

Bērna piedzimšana jāreģistrē 1 mēneša laikā jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimšanas reģistrācija -
- ja vecāki sastāv savstarpējā laulībā, tad nodaļā ierodas abi vai viens no vecākiem, līdzi ņemot šādus dokumentus: derīgu personu apliecinošu dokumentu, laulības apliecību, medicīnas iestādes izziņu par bērna piedzimšanu;
- ja vecāki sastāv savstarpējā laulībā, bet viņiem ir katram ir savs uzvārds, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem,
- ja vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu un medicīnas iestādes izziņu par bērna piedzimšanu;
 - ja bērna mātei iepriekšējā laulība nav šķirta, vai arī šķirta mazāk kā 306 dienas pirms bērna dzimšanas, bērns tiek reģistrēts kā mātes vīra bērns. Šo faktu var apstrīdēt tikai tiesā. Ja māte šajā laikā pēc laulības izbeigšanas ir stājusies jaunā laulībā, kā bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.
- reģistrējot bērna dzimšanu, paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums

Pakalpojums bez maksas.

Laulību reģistrācija

Laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kā arī jebkurā baznīcā pie garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja.

Laulībā  var stāties pēc 18 gadu sasniegšanas. Ja laulībā vēlas stāties nepilngadīga persona pēc 16 gadu sasniegšanas, tad tai ir nepieciešama vecāku rakstiska piekrišana un otrai personai, kura stājas laulībā, ir jābūt pilngadīgai.

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Ja ir atkārtotas laulības, jābūt dokumentam par iepriekšējo laulību izbeigšanos (tiesas spriedums par laulību šķiršanu vai arī bijušā laulātā miršanas apliecība).

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, tad viņam Latvijā jāuzturas likumīgi un nodaļā jāiesniedz attiecīgas kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai personai nav šķēršļu noslēgt laulību.

Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Valsts nodeva - 14 euro.

Pašvaldības noteiktā maksa:
1.1. svinīga laulību reģistrācija nodaļas telpās 14 euro + PVN (LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā);
1.2. svinīga laulību reģistrācija nodaļas telpās tikai liecinieku klātbūtnē
7 euro + PVN (LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā);
1.3.  svinīga laulību reģistrācija ārpus nodaļas telpām (tam piemērotās vietās) 43 euro + PVN (LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā);
1.4. kāzu jubilejas atzīmēšana - 14 euro + PVN (LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā un kārtībā).

Miršanas fakta reģistrācija

Darbību secība “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.

Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Personai, kura reģistrē miršanas faktu, jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti: ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos, mirušās personas personas apliecinošs dokuments. 

Pakalpojums bez maksas.


Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu – dzimtsaraksti@salas.lv vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv  , attiecīgu iesniegumu. 

Valsts nodeva - 7 euro.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Persona, kura vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iemeslu.

Valsts nodeva - 71,14 euro.

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

Valsts nodeva - 7 euro. 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome