Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana


               Ilgtspējīgas attīstības stratēģija               Attīstības programmas               Lokālplānojumi               Detālplānojumi               Teritorijas plānojumi               Iedzīvotāju aptaujas
         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Attīstības plānošana Iedzīvotāju aptaujas


 05.10.2018.

„Paziņojums par  publisko apspriešanu  koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā”

Salas novada dome 2018. gada 27. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 226, protokols Nr. 13, 14. punkts, „Par publisko apspriešanu par koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā”. 

Publiskās apspriešanas laiks: 

no 2018.gada 15.oktobra līdz 2018. gada 5.novembrim (ieskaitot). 

Informācija par cērtamajiem kokiem, koku izvietojuma shēma un aptaujas anketas  pieejamas:

 • Biržos pie komendantes un bibliotēkā, adrese: Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads;
 • Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese „Rūtas”, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads; 
 • Salas novada pašvaldībā, adrese  Susējas iela 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 106.kabinets.
Atsauksmes par koku ciršanu: 

iesniedzamas Salas novada pašvaldībā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā LV – 5230, tālr. 652 37700, e-pasts salaspag@salas.lv,  līdz 2018. gada 2. novembrim (ieskaitot). 

Atbildīgā  persona par publisko apspriešanu: Nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane, tel. 652 37706;  29 262465.

APTAUJAS LAPA

Salas novada domes LĒMUMA IZRAKSTS


 03.10.2018.

SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2019. - 2025.GADAM PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISES PERIODS 15.10.2018-12.11.2018

Piedalīties apspriešanā

Publiskajā apspriešanā ir svarīga ikviena līdzdalība. Jūsu iesniegtos priekšlikumus izskatīs attīstības plānošanas veicēji. Uz tiem arī varēsiet saņemt atbildes.

SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. - 2025.GADAM (1.0 REDAKCIJA)

Papildus informācija

Apraksts

Ar Salas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam, Salas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties Salas novada domē, un Sēlpils pagasta pārvaldē, to darba laikos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 - 16:00 (kontaktpersonas I. Gādmane 223.kabinetā, L. Kadžule 207. kabinetā), vai interneta vietnē www.salasnovads.lv sadaļā attīstības plānošana un ģeoportālā geolatvija.lv.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām

Pasākuma norises vieta

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 1. Biržu tautas namā 2018.gada 6.novembrī plkst. 18.00;
 2. Salas kultūras namā 2018. gada 7.novembrī plkst. 18.00;
 3. Sēlpils kultūras namā 2018. gada 8.novembrī plkst.18.00.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 12. novembrim (ieskaitot) Salas novada domē, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 un Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese: Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232, vai arī sūtot elektroniski: salaspag@salas.lv.


31.07.2017.

PAZIŅOJUMS PAR SALAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS GROZĪŠANAS PUBLISKO APSPRIEŠANU

Salas novada dome 2017.gada 27.jūlijā pieņēma lēmumu “Par publisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai” (prot. Nr.9, 3.p.).

Publiskā apspriešana notiks no 2017.gada 01.augusta līdz 22.augustam (ieskaitot).

Ar publiskās apspriešanas dokumentāciju var iepazīties:

 • Salas novada domē Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5230, 106.kabinetā darba laikā;
 • Biržu bibliotēkā Biržu ielā 11, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, LV-5214 darba laikā;
 • Sēlpils 1.bibliotēkā Pētera Barisona ielā 6, Sēlija, Sēlpils pagastā, Salas novadā, LV-5232 darba laikā;
 • Sēlpils 2.bibliotēkā Bērziņu klubā, Sēlpils pagastā, Salas novadā, LV-5232 darba laikā,
 • kā arī Salas novada mājaslapas www.salasnovads.lv   sadaļas “Attīstības plānošana” apakšsadaļā "Iedzīvotāju aptauja".

Rakstiskus priekšlikumus sūtīt Salas novada domei uz adresi Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 vai elektroniski uz e-pastu salaspag@salas.lv.

Pielikumi:

 • Salas novada domes lēmums PDF
 • Jēkabpils pilsētas domes lēmums PDF
 • Projekta apraksts PDF
 • Robežas karte PDF
 • Robežas skice PDF
 • Dolomīta iela PDF
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome