Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Publiskais pārskats               Nolikumi / Noteikumi               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Saistošie noteikumi


Par reklāmas izvietošanu Salas novadā

Par pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salas novadā

Salas novada pašvaldības nolikums

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.10
“Par Salas novada simboliku”

Salas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi

Par sabiedrisko kārtību Salas novadā

Par Salas novada pašvaldības nodevām

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas novadā

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salas novadā

Par koku ciršanu ārpus meža  Salas novada administratīvajā teritorijā

Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Salas novadā

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē

Lokālplānojums "Klovānu sils"

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā

Nolikums par Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu


 2018. gada 30.augustā Saistošie noteikumi Nr.2018/4
GROZĪJUMI 2018.GADA 25.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2018/1
“SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018. GADA BUDŽETS"


Pielikums nr1. Ieņēmumi
Pielikums nr2. Izdevumi

2018.gada 25.janvāra Saistošie noteikumi Nr.2018/1
"SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETS"

PIELIKUMS Nr.1
2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/1
"Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets"  Ieņēmumi

PIELIKUMS Nr.2
2018. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/1
"Salas novada pašvaldības 2018. gada budžets"  Izdevumi

PIELIKUMS Nr.3
2018. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/1
"Salas novada pašvaldības 2018. gada speciālais budžets"  Ieņēmumi Izdevumi

PIELIKUMS Nr.4
2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/1
"Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”
Ziņojums par Salas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam,
pašvaldības ekonomisko un sociālo situāciju,
pašvaldības izdevumiem 2018.gadā


2017.gada 26.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2017.gada budžets"

Salas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets, Kopsavilkums ieņēmumi (1.pielikums)
Salas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets Kopsavilkums izdevumi (2.pielikums)
Salas novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets ieņēmumi un izdevumi (3.pielikums )
Ziņojums par Salas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam, pašvaldības ekonomisko un
sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2017.gadā. IEŅĒMUMI IZDEVUMI PROJEKTI

Salas novada pašvaldības 2017.gada 05.oktobra saistošie noteikumi Nr.2017/4 GROZĪJUMI 2017.GADA 26.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2017/1 “SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA BUDŽETS”  Ieņēmumi Izdevumi

Salas novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.2017/10
GROZĪJUMI 2017. GADA 26. JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2017/1 
"SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA BUDŽETS"

Salas novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.2017/10
Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2017/1
"Salas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets IEŅĒMUMI (PIELIKUMS Nr. 1)"

Salas novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.2017/10
Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2017/1
"Salas novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžets IZDEVUMI (PIELIKUMS Nr. 2)"

Salas novada pašvaldības 2017.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.2017/10
Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2017/1
"Salas novada pašvaldības 2017.gada speciālais budžets (PIELIKUMS Nr. 3)"


Salas novada pašvaldības 2016.gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" Ieņēmumi Izdevumi Projekti

Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets" Ieņēmumi Izdevumi

Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.4 "Par Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" " IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.6 "Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets" " IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.7 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" " IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Salas novada pašvaldības 2016.gada 24.novembra saistošie noteikumi Nr.9 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" " Ieņēmumi Izdevumi

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.11 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" " Ieņēmumi Izdevumi

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.12 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets" "  Ieņēmumi Izdevumi


Sociālās palīdzības saistošie noteikumi

PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU SALAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Par sociālās palīdzības pabalstiem

Par bērna piedzimšanas pabalstu Salas novadā

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai Salas novadā

Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamo vecākiem

Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamiem

Par maznodrošināta ģimenes (personas) statusa noteikšanu

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

Citi pašvaldības pabalsti


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome