Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Teritorijas plānojums               Nolikumi, instrukcijas               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Saistošie noteikumi


Salas novada pašvaldības nolikums

Salas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi

Par sabiedrisko kārtību Salas novadā

Par Salas novada pašvaldības nodevām

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas novadā

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salas novadā

Par koku ciršanu ārpus meža  Salas novada administratīvajā teritorijā

Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Salas novadā

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

Lokālplānojums "Klovānu sils"

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā

Nolikums par Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu

2017.gada 26.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2017.gada budžets"

Salas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets, Kopsavilkums ieņēmumi (1.pielikums)
Salas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets Kopsavilkums izdevumi (2.pielikums)
Salas novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets ieņēmumi un izdevumi (3.pielikums )
Ziņojums par Salas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam, pašvaldības ekonomisko un
sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2017.gadā. IEŅĒMUMI IZDEVUMI PROJEKTI


Salas novada pašvaldības 2016.gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" Ieņēmumi Izdevumi Projekti

Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 "Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets" Ieņēmumi Izdevumi

Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.4 "Par Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" " IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.6 "Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets" " IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr.7 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" " IEŅĒMUMI IZDEVUMI

Salas novada pašvaldības 2016.gada 24.novembra saistošie noteikumi Nr.9 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" " Ieņēmumi Izdevumi

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.11 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Salas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets" " Ieņēmumi Izdevumi

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.12 "Grozījumi Salas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Salas novada pašvaldības 2016.gada speciālais budžets" "  Ieņēmumi Izdevumi


Sociālās palīdzības saistošie noteikumi

PAR SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU SALAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Par sociālās palīdzības pabalstiem

Par bērna piedzimšanas pabalstu Salas novadā

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai Salas novadā

Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamo vecākiem

Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamiem

Par maznodrošināta ģimenes (personas) statusa noteikšanu

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

Citi pašvaldības pabalsti


  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome