Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Publiskais pārskats               Nolikumi / Noteikumi               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Saistošo noteikumu projekti


Salas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr…Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai
būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē

Salas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr…
"Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

Saistošie noteikumi Nr…..
"Grozījums Salas novada pašvaldības 2010. gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par maznodrošināta ģimenes (personas) statusa noteikšanu" "

Saistošie noteikumi Nr.__"Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salas novadā"

Saistošie noteikumi Nr.__ "Par koku ciršanu ārpus meža Salas novada administratīvajā teritorijā"

Saistošie noteikumi Nr.15 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Salas novadā”

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā projekts un paskaisrojuma raksts.

Salas novada pašvaldības 2011.gada saistošie noteikumi Nr... „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas novadā”
projekts un paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par maznodrošināta ģimenes (personas) statusa noteikšanu”" projekts un paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu "Grozījumi 2009.gada 16.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2„Par sociālās palīdzības pabalstiem”"
projekts un paskaidrojuma raksts

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome