Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome


               Deputāti               Komitejas               Komisijas               Domes sēžu protokoli               Saistošo noteikumu projekti               Saistošie noteikumi               Publiskais pārskats               Nolikumi / Noteikumi               Deleģēšanas līgumi
         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Novada dome Komisijas


Administratīvā komisija

priekšsēdētāja – Inga Pastare
locekļi – Pēteris Krastiņš,
Ēvalds Stalidzāns, Anita Bārzdiņa, Rita Audriņa

Privatizācijas un pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisija

priekšsēdētāja – Vija Pazuha
locekļi –
Juris Balodītis, Ingrīda Gādmane

Iepirkumu komisija

priekšsēdētāja – Zanda Daņilova
priekšsēdētājas vietnieks - Aivars Savickis
Locekle, sekretāre - Kristīne Jucīte
locekles - Līga Kriškijāne, Maija Bataraga-Vilka

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma izvērtēšanas komisija

            priekšsēdētājs – Ēvalds Stalidzāns
            locekļi – Inga Pastare, Egīls Rušinš, Ligita Kadžule, Ingrīda Gādmane

Lauksaimniecības komisija

priekšsēdētājs – Juris Balodītis
locekļi – Valentīna Stolere, Andris Bārzdiņš

Vēlēšanu komisija

priekšsēdētājs – Gatis Balodis
sekretāre – Ingūna Rēķe
locekļi – Mārtiņš Akmentiņš, Rita Šķipare, Pārsla Stirna, Janīna Kokina, Vita Šatohina

Medību koordinācijas komisija

        priekšsēdētājs - Ēvalds Stalidzāns - Salas novada domes deputāts
        priekšsēdētāja vietnieks - Mārtiņš Akmentiņš - z/s “Sidrabiņi” īpašnieks
        locekļi:
        Aivars Savickis – biedrības “Mednieku makšķernieku klubs “Sala”” biedrs
        Juris Čaupjonoks - Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības Jēkabpils nodaļas vecākais mežzinis
        Judīte  Podniece - Lauku  atbalsta  dienesta  Viduslatvijas  reģionālās  lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta
        un LEADER pasākumu daļas vadītāja

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

Sergejs Ostrovskis - VP ZRP Jēkabpils iecirkņa pārstāvis;
Sanita Madalāne – Salas vidusskolas direktore;
Silvija Silaraupe – sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem;
Jeļena Jefimova – Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja.

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome