Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi


               8.1 panta kārtībā               8.2 panta kārtībā               Atklāti konkursi               Sarunu procedūras               PIL nereglamentētie iepirkumi               PIL 8.7 panta kārtībā               9. panta kārtībā
         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Iepirkumi 9. panta kārtībā


Pasūtītājs veic iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā, ja:

1. Publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro;
2. Publiska būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro.

N.

p.

k.

Iepirkuma identifik. Nr. (ID)

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas
 termiņš

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija

Atbildīgā
Kontaktpersona
tālrunis

Lēmuma pieņemšanas datums

Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR

13.
SNP/2018/12
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Salas vidusskolas audzēkņiem un darbiniekiem
līdz 16.07.2018. plkst.10.00

Nolikums

Pielikums Nr_13

mājaslapā publicēts 02.07.2018, IUB mājaslapā publicēts 02.07.2018.

Jautājumi un atbildes

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

24.07.2018

Lēmums

publicēts mājaslapā 26.07.2018

Līgums

SIA “Bezdelīgas 3”, Reģ.num. 45403026426

22873,50 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro 50 centi) (bez PVN)


12.
SIA “Vīgants” 2018/1
Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018. gadā.
līdz 2018. gada 8. maijam, plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

mājaslapā publicēts 19.04.2018, IUB mājaslapā publicēts 19.04.2018.

Par nolikumu Liene Šapkina 26400921, tehniskām lietām Rita Audriņa 29169675

10.05.2018

Lēmums

publicēts mājas lapā 15.05.2018

SIA "Ošukalns", Reģ.nr. 45403003353 līgumcena bez PVN: 115,- EUR.

11.
SNP/2018/05
Jaunas automašīnas iegāde Salas novada pašvaldības vajadzībām
līdz 23.04.2018. plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

mājaslapā publicēts 10.04.2018, IUB mājaslapā publicēts 10.04.2018.

Tehniska rakstura jautājumos: Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

27.04.2018

Lēmums

publicēts mājas lapā 27.04.2018

Līgums

SIA "Green Motors", reģistrācijas numurs: 40203013086

31889,87 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit deviņi euro 87 centi) (bez PVN).10.
SNP/2018/04
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PII "Ābelīte"
līdz 12.04.2018. plkst.10:00

Nolikums ar pielikumiem

Mājaslapā publicēts: 29.03.2018
Publicēts IUB mājaslapā: 29.03.2018

Tehniska rakstura jautājumos: A.Stolers T.22325549 
Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841

19.04.2018

Lēmums

publicēts mājas lapā 19.04.2018

Līgums

SIA “Likra”, reģistrācijas Nr. 45403004768

EUR 6874,68 (seši tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 68 centi) bez PVN.


9.
SNP/2018/03
Remontdarbi PII "Ābelīte"
līdz 11.04.2018. plkst.10:00

Nolikums ar pielikumiem

3.1. pielikums - Darba apjomi

Mājaslapā publicēts: 28.03.2018
Publicēts IUB mājaslapā: 28.03.2018

Tehniska rakstura jautājumos: Bērnudārza vadītāja I.Pastare – T.26312637 vai A.Stolers T.22325549 Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

17.04.2018

Lēmums


publicēts mājas lapā 17.04.2018

Līgums


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ošukalns celtniecība”,
reģistrācijas Nr. 45403012642

30 054,07 (trīsdesmit tūkstoši piecdesmit četri euro 07 centi) bez PVN.


8.
SNP/2017/11
Tilta pār Sakas upi pašvaldības autoceļa S1 Skudras - Galejas - Leicāni deformāciju šuvju un asfaltbetona seguma nomaiņa uz tilta un pieejām
līdz 2017.gada 25.augustam plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

4.1. pielikums - Darba apjomi

Mājaslapā publicēts: 14.08.2017
Publicēts IUB mājaslapā: 14.08.2017

Atbildes uz jautājumiem

Tehniska rakstura jautājumos: Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

30.08.2017

Lēmums

publicēts mājas lapā 30.08.2017

Līgums

Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums "Viadukts" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību , reģ. Nr. 40003030420.
EUR 75000,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.


7.
SNP/2017/09/ INTERREG V/
Infrastruktūras objektu attīstība Salas novadā"ID Nr. SNP/2017/09/ INTERREG V/, Interreg V- A Latvijas - Lietuvas
 pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Projekta Nr. LLI-199 "Travel smart - visit Lithuania and Latvia"
("Ceļo gudri - apmeklē Lietuvu un Latviju") ietvaros.

līdz 2017.gada 22.augustam plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

Lokālās tāmes 3.1. pielikums "Darba apjomi"

3.2. pielikums "Tehniskā dokumentācija"

Mājaslapā publicēts: 11.08.2017

Publicēts IUB mājaslapā: 11.08.2017

Atbildes un precizējumi

Tehniska rakstura jautājumos:
projekta vadītāja Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.
Juridiska rakstura
jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 2710212028.08.2017 - Lēmums,

publicēts mājas lapā 28.08.2017

Līgums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Goba - A”,
reģistrācijas Nr. 45403003438

39135,17 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro 17 centi) bez PVN.


6.
BI 2017/5
Pārtikas produktu piegāde Biržu internātpamatskolai
līdz 2017.gada 22.augustam plkst.11.00

Nolikums ar pielikumiem

Mājaslapā publicēts: 10.08.2017
Publicēts IUB mājaslapā: 10.08.2017

Andris Ozoliņš m.t.29485858 28.08.2017
Lēmums

1.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Sudrabkaija” reģ. Nr 45402006140 1928.00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit astoņi euro 00 centi) bez PVN

2.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dona” reģ. Nr. 45403003207 6472.20 EUR (seši tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro 20 centi) bez PVN

3.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Laki Fruit” reģ.Nr.40003669241 3581.30 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens euro 30centi) bez PVN

4.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Laki Fruit” reģ.Nr.40003669241 2580.93 EUR (divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro 93centi) bez PVN

5.daļa
Zemnieku saimniecība  „Medīlas” reģ. Nr.45404000693 1035.00  EUR (viens tūkstotis trīsdesmit pieci euro 00centi) bez PVN

6.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Laki Fruit” reģ.Nr.40003669241  898.00 EUR (astoņi simti deviņdesmit astoņi euro 00centi) bez PVN

7.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „Futurus food” reģ.Nr.40003348586 1674.80 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit četri euro 80 centi) bez PVN

8.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Laki Fruit” reģ.Nr.40003669241  608.00 EUR (seši simti astoņi euro 00centi) bez PVN

9.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” reģ.Nr.42403012397 7717.25 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit  euro 25centi) bez PVN

10.daļa
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību A/S „Latgales piens” reģ.Nr.41503028291 8471.90 EUR (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit viens  euro 90centi) bez PVN

5.
SNP2017/08
Tautas tērpu izgatavošana Salas kultūras nama un Sēlpils kultūras nama deju kolektīviem
līdz 2017.gada 15.augustam plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

Mājaslapā publicēts: 03.08.2017
Publicēts IUB mājaslapā: 03.08.2017

Inga Vībāne T.26795823; Anita Gerasimova T. 65220926

21.08.2017 - Lēmums, publicēts mājas lapā 21.08.2017

1.daļa līgums
2.daļa līgums

1.daļa - SIA "Musturi", reģ. Nr. 40103287004 12390,00 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro 00 centi)
2.daļa - SIA Tautas tērpu centrs "Senā klēts", reģ. Nr. 40003361391  5303,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti trīs euro 00 centi)

4.
SNP/2017/06/ INTERREG V
Infrastruktūras objektu attīstība Salas novadā līdz 2017.gada 8.augustam plkst.10.00

Nolikums ar pielikumiem

Lokālās tāmes 3.1. pielikums "Darba apjomi"

3.2. pielikums "Tehniskā dokumentācija"

Tehniska rakstura jautājumos:
Izpilddiretors  Arnis Baumeisters,  T. 65237749, 26188750

Juridiska rakstura jautājumos: Agnese Karaseva, T.65263841, 27102120

Projekta vadītāja Ligita Kadžule, T.65237707, 25460441.

10.08.2017. Lēmums, publicēts mājas lapā 10.08.2017. IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
3.
SNP/2017/04/ELFLA
Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei
līdz 2017.gada 9.maijam plkst.10.00
Nolikums
1.pielikums TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Publicēts mājas lapā 26.04.2017.
IUB mājas lapā publicēts 26.04.2017.


Tehniskie jautājumi:
 Izpilddirektors Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750

Projektu vadītāja
Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441


Juridiskie jautājumi:
Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

06.06.2017. Lēmums
Publicēts mājas lapā 08.06.2017.

28.06.2017. Pakalpojuma līgums 1.daļa
28.06.2017. Pakalpojuma līgums 2.daļa
28.06.2017. Pakalpojuma līgums 3.daļa

Līgumi publicēti mājas lapā 04.07.2017.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”,
reģistrācijas Nr. 44103073494, ar līgumcenu 33 700,00 EUR
 (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti euro) bez PVN:


1.daļa 7900,00 EUR bez PVN
2.daļa 11900,00 EUR bez PVN
3.daļa 13900,00 EUR bez PVN

2.
SIA “Vīgants” 2017/2
Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2017. gadā
līdz 2016. gada 08. maijam, plkst.10.00

Nolikums

Publicēts mājas lapā 11.04.2017

IUB mājas lapā publicēts 11.04.2017

Liene Šapkina m.t.26400921


1.

SNP/2017/03/ELFLA

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Salas novada pašvaldības grants ceļu pārbūvei

līdz 2017.gada 27.martam plkst.10.00

Nolikums

1.pielikums TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Publicēts mājas lapā 15.03.2017.
IUB mājas lapā publicēts 15.03.2017.

Tehniskie jautājumi:

Izpilddirektors Arnis Baumeisters, T. 65237749, 26188750

Projektu vadītāja

Ligita Kadžule, T. 65237707, 25460441

Juridiskie jautājumi:

Zanda Daņilova, T.65263841, 28295345

24.04.2017. Lēmums, publicēts mājas lapā 24.04.2017. IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS


 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome