Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"


               Aktualitātes               Atkritumu apsaimniekošana
         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


SIA "Vīgants" Atkritumu apsaimniekošana


05.01.2018.

Aicina iesniegt priekšlikumus par SIA "Vidusdaugavas SPAAO" tarifu projektu

SIA "Vidusdaugavas SPAAO", reģ. Nr.55403015551, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, 2017.gada 27.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā "Dziļā vāda" Mežāres pagastā Krustpils novadā, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 32,16 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2012.gada 1.janvāra (SPRK lēmums 23.11.2011.)

Regulatorā iesniegtais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu (bez PVN un DRN) projektu veido:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t

35,10

DRN starības komponente, EUR/t


 pie DNR likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļu likumu

7,88

pie DNR likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļu likumu

9,68

pie DNR likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļu likumu

11,25

 Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t


pie DNR likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļu likumu 27,23
pie DNR likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļu likumu 25,43
pie DNR likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļu likumu 23,85

* atbilst jēdzienam "spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs"

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām varētu būt::

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t

DRN likme, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t
Laika posmā
27,23 35,00 62,23

01.01.2018.-31.12.2018.

25,43 43,00 68,43 01.01.2019.-31.12.2019.
23,85 50,00 73,85 no 01.01.2020.


Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta un pārejas noteikumu 31.punkta prasību izpildi un nepieciešamību ES Kohēzijas fonda projekta "Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. Sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" būvniecība Mežāres pagastā" ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA "Vidusdaugavas SPAAO" birojā, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar ekonomisti Janu Lužaiti, tālr.26111876.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Vidusdaugavas SPAAO" , Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101, e-pasta adrese: spaao@spaao.lv  , fakss 65133917, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA "Vidusdaugavas SPAAO"


06.10.2017.

SIA “Vīgants” aicina viensētu īpašniekus noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu – gan tos, kam līguma darbības termiņš ir beidzies, gan tos, kam līgums nav noslēgts vispār.

Papildu informācija pa tel. 29873186 vai e-pastu vigkom@inbox.lv, vai ierodoties personīgi SIA “Vīgants” (232. kab.)


20.08.2017.

[PDF] Atkritumu apsaimniekošana Salas novadā 2016.gadā (SIA "Vīgants" statistika)


 18.07.2017.

Par nolietoto riepu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu

Ar 17.07.2017. noteikts sekojošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifs:

  • Nolietotām riepām (atkritumu kods 160103) – EUR 107,33 (viens simts septiņi eiro 33 centi) par tonnu.

Tarifā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Nolietotās riepas tiek pieņemtas par maksu:

  • Poligonā “Dziļā vāda” no fiziskām un juridiskām personām bez ierobežojuma;
  • Atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijās Aizkrauklē un Madonā, šķirošanas stacijā Jēkabpilī no fiziskām personām viens riepu komplekts (ne vairāk kā 5 nolietotās riepas).

03.04.2017.

Sakarā ar nolietoto riepu pārstrādes uzņēmumu ierobežotajām jaudām, ar 01.04.2017. uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta nolietoto riepu pieņemšana šādās vietās:

  • Sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” Mežāres pagastā, Krustpils novadā;
  • Atkritumu šķirošanas stacijā Zvaigžņu ielā 1B, Jēkabpilī;
  • Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacijā Jaunceltnes ielā 9B, Aizkrauklē;
  • Atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacijā Augu ielā 29A, Madonā.

 22.03.2017.

2017.gada februārī izlietotā iepakojuma apsaimniekotājs „Zaļā josta” veica iedzīvotāju aptauju, izpētot aktuālākās tendences un šķēršļus atkritumu šķirošanā Latvijā.

Apkopojot aptaujas rezultātus, tik secināts, ka ir ievērojami audzis to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas ikdienā šķiro atkritumus – no 34% 2014.gadā līdz 55% šogad.

Turklāt 91% no aptaujātajiem iedzīvotājiem, kas atzīst, ka ikdienā atkritumus tomēr nešķiro, uzskata, ka viņi apsvērtu iespēju sākt šķirot atkritumus, ja tiktu prezentēti reāli pierādījumi, ka atkritumu šķirošana saudzē dabas resursus un nodrošina ekoloģiskas dabas saglabāšanu. Tāpēc „Zaļā josta” izstrādājusi jaunu izglītojošu īsfilmu „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi”, kurā uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atkritumu šķirošanas, māca to darīt pareizi un ļauj ielūkoties otrreizējo izejvielu pārstrādes procesa aizkulisēs.

Īsfilma „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi” uzskatāmi sniedz atbildes uz būtiskākajiem iedzīvotāju jautājumiem par atkritumus šķirošanu: kā atkritumu šķirošana uzlabo iedzīvotāju ikdienu, kā atkritumus pareizi šķirot un sagatavot nodošanai, kur tos izmest un kā rīkoties, ja dzīvesvietas tuvumā nav atkritumu dalītās vākšanas konteineru, kā arī, kas notiek tālāk ar iedzīvotāju sašķirotajiem atkritumiem, kā tie tiek pārstrādāti un ko no tiem iespējams iegūt.

Pētījuma laikā tika identificēti iedzīvotājiem ērtākie informācijas par atkritumu šķirošanu izplatīšanas kanāli. 70% respondentu norādīja televīziju kā ērtāko kanālu informācijas iegūšanai par atkritumu šķirošanas nozīmi un veidiem, 67% respondentu labprāt šāda rakstura informāciju iegūst interneta vidē, kā arī 61% vairāk informācijas par atkritumu šķirošanu vēlētos redzēt sociālajos tīklos. Balstoties uz iedzīvotāju interesēm, īsfilma „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi” ir pieejama bezmaksas apskatei un izmantošanai kā uzskates materiāls vides izglītības nodarbībās visa vecuma auditorijai. Video materiāls ir skatāms „Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv sadaļā Vides izglītība, kā arī „Zaļā josta” Youtube kanālā.

Jau šobrīd video demonstrēts vairākās testa grupās, kuru pārstāvji – gan jaunieši, gan pieaugušie, gan pensijas vecuma iedzīvotāji – atzinīgi novērtē īsfilmā iekļauto informāciju par pareizu atkritumu šķirošanu un demonstrēto otrreizējo izejvielu pārstrādes gaitu, kas paver skatītājam plašu priekšstatu par to, kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi.

Saite uz video “Zaļā josta” mājaslapā: http://www.zalajosta.lv/lv/video
Saite uz video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZFXug3g9dCg


02.01.2017.

Sadzīves atkritumu poligona “Dziļā vāda” atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi ar 01.01.2017.

Sakarā ar izdarītajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā ar 2017.gada 1.janvāri tiek noteikti sekojoši atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifi:

Nr. p.k

Atkritumu veids

Atkritumu kods

Cena EUR par tonnu

DRN*

PVN 21%

Kopā, EUR par tonnu

1.

Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi)

200301

32,16

25,00

12,00

69,16

2.

Liela izmēra atkritumi

200307

32,16

25,00

12,00

69,16

3.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170904

24,60

25,00

10,42

60,02

4.

Ielu tīrīšanas atkritumi

200303

32,16

25,00

12,00

69,16

5.

Kurtuvju pelni (apglabāšanai)

190112

32,16

25,00

12,00

69,16

6.

Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli)

200203

32,16

25,00

12,00

69,16

7.

Azbestu saturoši būvniecības atkritumi

170605

24,60

45,00

14,62

84,22

8.

Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu būvniecības atkritumu piejaukumiem

170107

14,23

2,99

17,22

9.

Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai)

170504

14,23

2,99

17,22

10.

Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi)

200201

8,54

1,79

10,33

11.

Kurtuvju pelni

100101

32.16

25.00

12.00

69.16

12.

Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi

160103

47,52

9,98

57,50

*saskaņā ar 15.12.2016. pieņemtajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā
 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome