Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Pašvaldības plānošanas dokumenti         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes


               Bāriņtiesa               Sociālais dienests               PII "Ābelīte"               Biržu pamatskola               Salas vidusskola               Biržu internātpamatskola               Ģimenes aprūpes centrs "Saulstari"
         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Apmācības projektu izstrādē         Informatīvais izdevums "Novada vēstis"         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Komercdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pašvaldības iestādes Sociālais dienests


Salas novada sociālais dienests ir pašvaldības domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Salas novada pašvaldības iedzīvotājiem.

 Par pārtikas preču P2016 un Z2016 komplektiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS un KĀ?

 Pārtikas preču komplektu izdale visā Latvijā no 05.12.2015.

Atsākta Eiropas Atbalsta fonda darbības programma "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām"

Transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem (veidlapa)

Transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamajiem
(veidlapa)

Papildpasākumi

SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS

Salas novada pašvaldības sociāla dienesta struktūras shēma

Soc_dienests.jpg


Salas novada sociālais dienests
Adrese
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Tālrunis
65237747
Fakss
65231660
E-pasts
socdienests@salas.lvSalas novada sociālais dienests

DARBA LAIKI

 NEDĒĻAS DIENA  DARBA LAIKS  PUSDIENU PĀRTRAUKUMS
Pirmdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Otrdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 13.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
12.00 – 12.30
Piektdiena
8.00 – 16.00
12.00 – 12.30


Apmeklētāju pieņemšana Biržu ciemā

Otrdien 08.30 - 12.00 Biržu tautas namā, Biržu internātpamatskolā pēc iepriekšējas vienošanās, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Ludmila Austriņa

Katra mēneša 1.un 3.ceturtdienā 10.00 - 12.00  Biržu Tautas namā

Katra mēneša 2. un 4. otrdienā 9.00 - 12.00 Biržu Tautas namā, sociālā darbiniece Valda Kravale

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki

Nedēļas diena

Sociālā dienesta vadītāja Ludmila Austriņa

Sēlpils pagasta sociālā darbiniece Valda Kravale

Pusdienu pārtraukums

Pirmdiena

8.30-15.00

13.00-17.00

12.00-13.00

Otrdiena

13.30-17.00

-

12.00-13.00

Trešdiena

-

-

12.00-13.00

Ceturtdiena

-

8.30-17.00

12.00-12.30

Piektdiena

8.30-16.00

8.30-16.00

12.00-12.30
Dienesta vadītāja, sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem

Ludmila Austriņa

65237747
Sociālā darbiniece
Silvija Silaraupe
65237705

Sociālā darbiniece, sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem

Valda Kravale

65220920


Sociālie pakalpojumi:

 •  Uzziņas un konsultācijas
 •  Izziņa par iztikas minimuma izsniegšanu
 •  Izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu
 •  Izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu
 •  Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
 •  Dzīvokļa pabalsts
 •  Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs
 •  Pabalsts skolas mācību līdzekļu iegādei
 •  Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā  
 •  Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
 •  Sociālās aprūpes pabalsts vientuļiem pensionāriem
 •  Vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā   
 •  Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās
 • Dzīvokļa pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
 • Pabalsts audžuģimenēm
 • Pabalsts politiski represētām personām
 • Pabalsts dzīves jubilejā
 • Dienas centra pakalpojumi visām personu grupām
 • Asistenta pakalpojums
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā saņemšanas iespējām, koordinēšana
 •  Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums
 •  Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām
 •  Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējas, koordinēšana

Viena no sociālā  dienesta prioritātēm ir darbs ar ģimenēm un bērniem. Sociālā darba ar ģimenēm un bērniem mērķgrupas:

 • trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes,
 • riska ģimenes,
 • bērni ar uzvedības problēmām, neattaisnotiem skolu kavējumiem, disciplīnas pārkāpumiem,
 • nepilngadīgie likumpārkāpēji,
 • ģimenes, kurās ģimenes locekļi cieš no dažādām atkarībām,
 • ģimenes, kurās kāds cietis no vardarbības,
 • ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu,
 • daudzbērnu ģimenes,
 • aizbildņu ģimenes.

Darba metodes:

 • sociālais darbs ar indivīdu, ar ģimeni,
 • konsultēšana,
 • sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšana un realizēšana,
 • apsekošanas mājās,
 • atbalsta un pašpalīdzības grupas,
 • starpinstitucionālā sadarbība.

  


 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome