Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE 25.09.2018.
 
SALAS NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 27.SEPTEMBRĪ
plkst. 14.00


Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto septembra mēnesī

-

2.

Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”

214

3.

Par saistošo noteikumu Nr.2018/6 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Salas novadā” apstiprināšanu

215

4.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

216

5.

Par nolikuma „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei Salas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu pārdalei” apstiprināšanu

217

6.

Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena izglītojamā uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām

218

7.

Par uzturēšanās maksas Biržu pamatskolas internātā apstiprināšanu

219

8.

Par grozījumiem PII “Ābelīte” un Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā

220

9.

Par pamatlīdzekļu nodošanu turējumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā SIA “Vīgants”

221

10.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas pagastā, Salas novadā atsavināšanu

222

11.

Par nekustamā īpašuma maiņu

223

12.

Par bezmaksas ēdināšanu

224

13.

Par Salas novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

225

14.

Par publisko apspriešanu par koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā.

226

15.

Par adreses piešķiršanu Salas novada Salas pagastā

227

16.

Par Zemes nomas līguma izbeigšanu

228

17.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām

229

18.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu

230

19.

Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai

231

20.

Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai

232

21.

Par atļauju individuālās apkures sistēmas projektēšanai

233

22.

Par atļauju balkona jumta projektēšanai

234

23.

Par īres līguma pagarināšanu

235

24.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

236

25.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

237

26.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

238

27.

Par Salas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu

239

28.

Par Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma apstiprināšanu

240

29.

Par Salas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces vietas izpildītājas atbrīvošanu no amata

241

30.

Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāju

242

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome