Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE 27.08.2018.
 

SALAS NOVADA DOMES 
SĒDE 
2018. gada 30. augustā
plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k. Lēmuma nosaukums  Lēmuma Nr. 
 1.  Izpilddirektora ziņojums par paveikto augusta mēnesī  -
 2.  Par valstij piekritīgā dzīvokļa pārņemšanu īpašumā bez maksas  195
 3.  Par deleģēšanas līguma slēgšanu  196
 4.  Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomas maksu  197
 5.  Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”  198
 6.  Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 9-15, Biržos, Salas pagastā,  atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu  199
 7.  Par grozījumiem Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā  200
 8.  Par ēdināšanas izcenojumiem Biržu pamatskolā  201
 9.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Plītes”, Sēlpils pagastā, sadalīšanai  202
 10.  Par mazēkas būvniecību Salas pagastā  203
 11.  Par nekustamā īpašuma „Pakalnes”  Sēlpils pagastā, sadalīšanu  204
 12.  Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību  205
 13.  Par īres līguma pagarināšanu  206
 14.  Par Salas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atalgojumu 2018./2019.gada sezonā  207
 15.  Par bibliotēku nolikumu apstiprināšanu  208
 16.  Par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas līdzekļu sadales komisiju  209
 17.  Par īres līguma izbeigšanu  210

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome