Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE 23.07.2018.
 
SALAS NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 26.JŪLIJĀ
plkst. 14.00


Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto jūlija mēnesī

-

2.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-15, Salā, Salas pagastā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

177

3.

Par zemes vienības – starpgabala, Salas pagastā atsavināšanu

178

4.

Par zemes vienības – starpgabala, Salas pagastā atsavināšanu

179

5.

Par finansiālu atbalstu žurnālista, dzejnieka un publicista Andra Grīnberga grāmatas „60 gadi žurnālista ceļos un neceļos” izdošanai

180

6.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ievziedi”, Sēlpils pagastā sadalīšanai

181

7.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Upenieki”, Salas pagastā sadalīšanai

182

8.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Sīļi”, Salas pagastā, sadalīšanai

183

9.

Par nekustamā īpašuma „starpgabali” Salas pagastā, sadalīšanu

184

10.

Par nekustamā īpašuma „starpgabali” Salas pagastā, sadalīšanu

185

11.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

186

12.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

187

13.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

188

14.

Par atteikumu anulēt deklarēto dzīvesvietu

189

15.

Par telpu grupas lietošanas veida maiņu

190

16.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

191

17.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Paeglīši”,

Salas pagastā, sadalīšanai

192

18.

Par apkures maksas noteikšanu

193

19.

Par telpu nomas maksu

194

  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome