Salas Novads
 

         Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE 28.05.2018.
 
SALAS NOVADA DOMES
SĒDE
2018.GADA 31.MAIJĀ
plkst. 14.00


Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto maija mēnesī

-

2.

Par Biržu pamatskolas direktores iecelšanu amatā

122

3.

Par papildinājumu Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizācijas plānā

123

4.

Par Biržu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

124

5.

Par Biržu pamatskolas pedagogu un darbinieku izvērtēšanas komisijas izveidošanu

125

6.

Par Salas novada Biržu pamatskolas amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu

126

7.

Par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu

127

8.

Par īres maksas noteikšanu

128

9.

Par finansiālu atbalstu Biržu internātpamatskolai

129

10.

Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Piepilsētas”, Salas pagastā, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības

130

11.

Par nekustamā īpašuma “D/s Indrāni Nr.5/2-7”, Salas pagastā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

131

12.

Par nekustamā īpašuma “D/s Indrāni Nr.5/2-10”, Salas pagastā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

132

13.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Viesturu ielā 4-10, Salā, Salas pagastā, atsavināšanu

133

14.

Par grozījumiem 2017. gada 27.aprīļa nolikumā Nr.2017/2 “Uzņēmējdarbības attīstības biznesa ideju konkurss jauniešiem „Jaunais atnācis uz laukiem””

134

15.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Ievziedi”, Sēlpils pagastā, sadalīšanai

135

16.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Celmiņi”, Sēlpils pagastā, sadalīšanai

136

17.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Upenieki”, Salas pagastā, sadalīšanai

137

18.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma „Mežrogas”,

Sēlpils pagastā, sadalīšanai

138

19.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

139

20.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

140

21.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

141

22.

Par adreses piešķiršanu Salas novada Salas pagastā

142

23.

Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

143

24.

Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību

144

25.

Par Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas atcelšanu no amata

145

26.

Par atklāta konkursa uz vakanto Salas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu organizēšanu

146


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome