Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Par Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizāciju 28.02.2018.
 

Salas novada domes lēmums  Nr. 53
Salas novada Salas pagastā 2018. gada 22. februārī  (prot. Nr. 4, 9. p)


Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi. Saskaņā ar likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu - tiešās pārvaldes iestādi var reorganizēt, apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi.

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz - Republikas pilsētas pašvaldība un novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes. Izglītības likuma 23.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, un piektā daļa nosaka, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.

Likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.

Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas reorganizācijas mērķis ir nodrošināt Salas novada pašvaldības finanšu līdzekļu, materiāltehnisko un personāla resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, paaugstināt izglītības kvalitāti, izveidojot mūsdienīgu pamatskolu, kas piedāvās pirmsskolas un pamatizglītības programmas atbilstoši izglītojamo vajadzībām, nodrošināt atbalsta personāla un pedagoģiskā personāla pieejamību, integrējot abu izglītības iestāžu labo pieredzi un tradīcijas.

    Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta trešās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Salas novada dome NOLĒMA:

Reorganizēt Biržu internātpamatskolu (izgl.iest.reģ.nr. 4512900265, juridiskā adrese: Podvāzes iela 1, Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214) un Biržu pamatskolu (reģ.nr. 4512900269, juridiskā adrese: Biržu iela 12, Biržos, Salas pagastā, Salas novadā, LV - 5214), tās apvienojot, un reorganizācijas rezultātā izveidot jaunu izglītības iestādi – Biržu pamatskola (juridiskā adrese: Podvāzes iela 1, Birži, Salas pagasts, Salas novads, LV-5214).

Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā 2018.gada 31.augustā.

Noteikt, ka Biržu pamatskola būs Biržu internātpamatskolas un Biržu pamatskolas saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un arhīva, mantas un nemateriālo vērtību, kā arī licencēto un akreditēto izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti no valsts un pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.

Uzdot Salas novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2018.gada 26.februārim informēt par lēmuma 1.punktā minēto skolu reorganizāciju Biržu internātpamatskolas direktori Svetlanu  Andruškeviču un Biržu pamatskolas direktori Aiju Grišuli, kā arī, saskaņā ar Izglītības likuma 23.panta piekto daļu, nodrošināt, ka tiek informēta Izglītības un zinātnes ministrija.

Izveidot izglītības iestāžu reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja: domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe

Komisijas locekļi:

 • Salas novada pašvaldības izpilddirektors Arnis Baumeisters;
 • Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka;
 • Biržu pamatskolas direktore Aija Grišule;
 • Biržu internātpamatskolas direktore Svetlana  Andruškeviča;
 • Salas novada domes Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, deputāts Ēvalds Stalidzāns;
 • Salas novada domes Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejas locekle, deputāte Inga Pastare;
 • Salas novada pašvaldības juriste Agnese Karaseva;
 • Biržu internātpamatskolas vecāku pārstāvis;
 • Biržu pamatskolas vecāku pārstāvis.

Uzdot izglītības iestāžu reorganizācijas darba grupai:

 1. Sagatavot un nākošajā Salas novada domes sēdē 2018. gada martā, iesniegt apstiprināšanai izglītības iestāžu reorganizācijas plānu;
 2. Koordinēt izglītības iestāžu reorganizācijas pabeigšanu līdz 2018. gada 31. augustam, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, kā arī nodrošināt citu ar šī domes lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Salas novada domes lēmumu pieņemšanu.

Uzdot Biržu internātpamatskolas direktorei Svetlanai Andruškevičai un Biržu pamatskolas direktorei Aijai Grišulei informēt izglītības iestāžu darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības iestāžu reorganizāciju.

Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Salas novada pašvaldības izpilddirektoram Arnim Baumeisteram.

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Amats: Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: 29156210
E-pasts: referente@salas.lv


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome