Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Jaunāko tehnoloģiju pielietošana tūrismā Salas novadā 06.12.2017.
 
LATLIT_logo_LAT_full_CMYK.jpg

Salas novada pašvaldība turpina  INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu  Nr. LLI-199 „Ceļo gudri- apmeklē Lietuvu un Latviju” („Travel smart – visit Lithuania and Latvia”) īstenošanu.  Partnerībā no Lietuvas piedalās Anīšču , Biržu, Krekenavas reģionālo parku administrācijas, savukārt no Latvijas- Viesītes, Ilūkstes, Jēkabpils un Salas novadu pašvaldības. Projekts ir vērsts uz dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, kas atrodas Lietuvā un Latvijā. Projekta mērķis ir izveidot harmonisku Lietuvas un Latvijas tūrisma attīstības sistēmu, lai īstenotu projekta modeli, kas parādīs, kā reģionālā tūrisma potenciāls, ja tas tiek pienācīgi izmantots, varētu palīdzēt sasniegt izcilus rezultātus.

Pirmajā projekta posmā atbilstoši  būvniecības iecerei ,   nodoti ekspluatācijā infrastruktūras objekti Salas novadā: Ezernieku Velnakmens , Biržu dižakmens , āra pasākumu un atpūtas zona tūristiem un novada iedzīvotājiem aiz Salas kultūras nama, pielietojot jaunākās tehnoloģijas uzstādīts LED āra ekrāns un  tūrisma plūsmas skaitītāji brīvdabas atpūtas kompleksā „Zvejnieklīcis”.

Līdz šim notikušas divas projekta partneru sanāksmes, organizēts labas prakses pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju.  Oktobrī trīs Salas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās Viesītes novada pašvaldības organizētajā seminārā vadības grupas speciālistiem „Iespējas un rīki tūrisma veicināšanā”. Nodarbības vadīja lektori Ēriks Lingebērziņš un Madara Brūvere. Lekcijās un grupu darbā semināra dalībnieki apguva tēmas par klāsteru  veidošanu un sadarbību, teritorijas izmantošanu, jaunu produktu veidošanu un attīstību, reģiona kartēšanu, mērķgrupas vajadzību analīzi. Noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus.

 Novembrī iesniegts partnera pārskats Finanšu kontroles institūcijai. Decembrī partneri tiksies kopīgā sanāksmē, lai novērtētu sasniegtos projekta rezultātus un izskatītu turpmākos uzdevumus.

Salas novada pašvaldības budžets projekta ietvaros EUR 61181.05 , tai skaitā Programmas līdzfinansējums EUR 52003.89, kas sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām.  Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši no 01.05.2017. – 30.04.2019.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule, projekta vadītāja

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Salas novada pašvaldība un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.


  

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome