Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Aktualitātes


  Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu 11.09.2017.
 

Logo_Lauku_partneriba_Selija.jpg

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana    2017.gada 16. oktobra līdz 2017.gada 16. novembrim.

Sludinājuma kopsumma     139 171.00 EUR

  1. Rīcība „ Darbs un pārticība” – EUR 69 171.00
  2. Rīcība „Lauku dizaina birojs” – EUR 70 000.00

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmos izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese    

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”  
Skolas iela 16a, Aknīste, Aknīstes novads, LV - 5208

Kontaktinformācija  

Skaidrīte Medvecka, . Tālr. 26590352,
E-pasts sk_medvecka@inbox.lv

Ieva Jātniece, Tālr. 29548967
E –pasts ieva.jatniece@gmail.com

mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Projekti iesniegšana  

Projektu iesniegums papīra formā divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā,  jāiesniedz Aknīstē, Skolas ielā 16a (tālr.26590352, 29548967).

Projekta iesniegumus var iesniegt arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniskā dokumenta formā, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Aktuālā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas Rīcību apraksts un vērtēšanas kritēriji

Informāciju sagatavoja: Ieva Jātniece
Amats: biedrības "Lauku partnerība Sēlija" izpilddirektore
Tālrunis: 29548967
E-pasts: ieva.jatniece@gmail.com
   


 

 

 

 

 © 2009-2010 Salas novada dome